Norrlandsexpedition 1995


605 mil. Bil: Nissan Micra (0,54 l/mil), Förare: Erling Jirle Co-driver: Nils Kjellén
Väder: Soligt och varmt i Syd- och Mellansverige och längs hela Norrlandskusten, samt på nervägen i Norrlands inland. Regn i Stockholm och Gävle. I Abisko endast +5-10 C, och ner till ett par plusgrader på 900 m (inkl snöblandat regn), molntak på ca 700 m, mycket regnigt vid Riksgränsen. Vattenstånd ganska normalt, blomningen i Norrland minst 1 vecka senare än normalt.

[S] = skiss finns ritad av EVJ [K] = kartkopia finns
Lägesbeskrivningarna börjar i allmänhet med sockennamnet (i så fall med semikolon efter) därefter by, gård osv.
Guidning : endast i Hästbo.

17 juli

05.00. Grönby: Skatgök !
08.35. Avresa från Lund.

Östergötland

Varv; Nedre Vinberga [S]:
gaffelglim 50 ex i ett grustag

Södermanland

Björkvik; strax S om Mariebergs gård [S]:
Laserpitium halleri 5 ex, varav 1 i blom

Stockholm

Gullmarsplans bussterminal. Hittade ej någon bra "rabatt vid betongfundament".

S:t Eriksplan:
vallsenap, Sisymbrium irio

Frescati station, längs träperrongen och vid spåret mittemot:
styvsenap, Sisymbrium strictissimus riklig, mer än meterhög

Uppland

Husby-Ärlinghundra, 500 m S Märsta station, längs nätstaket på 10 m sträcka [S]:
lång bockrot, Pimpinella peregrina

Gästrikland

(Sov över i gångtunnel i södra Gävle. Regn. En lång dag...).

18 juli

Hästbo. Litet bestånd vid en gård, riklig längs åkerkanter vid gården Abraham [S]:Ängsklint, Centaurea phrygia ssp. phrygia
Enligt innehavaren av gården Abrahams (gården härstammar från 1600-talet) kom ängsklinten in med utsäde från Ryssland på 1800-talet. Innehavaren arrenderade tidigare mark på andra sidan vägen, där det lilla beståndet finns, så det har troligen spridits dit med hans hästar el.likn.
Eskösund, vid västra stranden 25-30 m norr om landsvägsbron [S]:
havsnajas på mjukbotten vid liten säv-rugge
knoppslinga flera bestånd

Hälsingland

Söderhamn; Sandarne: söder om idrottsplatsen [S]:
åkerviva litet överblommat bestånd nära järnvägen på sandig gräsmark

Söderala; Kinstad station, 300 m västerut längs jvg [S]:
bantörel (trivs bra fortfarande, trots besprutning av banvallen-93, då halva beståndet var gulnat, har dragit sig längre ner på banvallen efter detta..)
glesstånds

Hög; kyrkan:
sjuhörnig daggkåpa på gräsmattan vid norra, 2 dm höga kyrkogårdsmuren

Gryttjesberget (öster Ljusdal) [S]:
kanadastarr
Låsbräkenlokalen vid gamla vägen har slyat igen betänkligt sedan 1993 med tall, mjölkört mm., men en hel del små ex hittades ändå;
låsbräken ca 10 ex (1993: 30 ex)
topplåsbräken 5 ex (20)
höstlåsbräken 3 ex (20)
rutlåsbräken 1 ex (4)

Ljusdal; Vikarsjön [S]:
Betydligt lägre vattenstånd än 1993, då starrbältet stod under vattnet, i år var vattenståndet utanför starrbältet bara 1-2 dm. Bottnen var täckt av slamkrypor av två typer, dels tretalig och dels de med skaftat blad; slamkrypa/nordslamkrypa, dessa gick dock inte att skilja åt p g a att de inte börjat blomma än.
I övrigt skall lokalen hysa ävjepilört, och de flesta arterna inom ävjebroddsamhället, men av detta syntes intet.

Oppli:
Bengt Stridhs provrutor (ljung/kattfot-vegetation i vägkorsning framför gammal gård)
låsbräken i ytterrutan
minst 10 topplåsbräken i innerrutan

7,2 km vidare. Sumpgranskog vid Dalsbäcken :
lappranunkel
gråstarr, slidstarr, taggstarr

Friggesund [S]:
skuggviol Vid gångbron över Svågan i älvbrinken, under skavfräken

Hassela; norr Sänningstjärn [S]:
finnstarr stort sterilt bestånd i sump och i vägkant
Tältade här bland en mängd svidknott !

19 juli

Vägkant norr Bergsjö:
kvastfibbla (Hieracium grupp Stiptolepidea)
lapprör

Gnarp; Grängsjöberget [S]:
bergviol på klippor i sydbranten ovanför 4 hus

Medelpad

Attmar; Sörböle:
piprör

Attmar; väst Norrböle, 100 m väst bron över Gryttjesbäcken [K]:
glesgröe
rankstarr

Stöde; Gräfte naturreservat [K]:
blårapunkel enstaka exemplar fortfarande i blom

Borgsjö; diket på norra sidan av vägen norr kyrkan och österut:
(sökte skarptandad daggkåpa). Anders Jönsson et.al. fann den i diket vid kyrkan 1994, trots att uppgifterna talar om ovannämnda dike fast "strax öster om kyrkan".

Bergsåker, Selångersåns delta, vid strövstig till fågeltorn, i brinken [S]:
älvsallad
mandelpil
lundelm

Ångermanland

Sollefteå; kyrkan, på kyrkogårdsmuren runt kyrkan:
sanddraba 1 överblommat ex
gyllenfetblad
nordruta, Thalictrum simplex ssp. boreale

Resele; Höven:
rysk drakblomma enstaka ex, delvis i blom,
smalgröe Poa pratensis ssp. angustifolia
Grundsunda; Ultrå, ta höger och följ skyltning mot "Klubbviken", kör vidare så långt ut som möjligt förbi ett antal sommarstugetomter till sandstrand vid Sannafjärden (ca 6 km från Ultrå). Tältade här.

20 juli

Stranden av Sannafjärden. Klippor, sand, fuktig strandäng:
tuvad hundstarr, Carex nigra var. recta
norrlandsstarr
norskstarr
liten ärtstarr, Carex serotina ssp. pulchella
gultåtel
madrör
kärrvial allm på alla fuktiga-sumpiga havsstränder Ång-Nb, ofta beståndsbildande
slåtterblomma Den vanliga formen längs havsstränder i Norrland är ssp. palustris (bladlös stjälk)
klapperögontröst, Euphrasia frigida var. botniensium
strandglim
dybläddra
sköldmöja
bottnisk knappsäv, Eleocharis palustris var. lindbergii
gåsört
ängsskallra
kärrspira, Pedicularis palustris ssp. palustris

Nordmaling; strandäng vid E4-rastplats söder om Nordmaling:
källört
sumparv
bottnisk knappsäv
norskstarr
hednickstarr, Carex brunnescens var. brunnescens
kärrsilja
sumpfräne

Västerbotten

Obbola; Umeälvens delta, damm vid vägbron väst Tuvan (norr Obbola):
Mellanformer av pilblad/trubbpilblad, evt. den smala formen av trubb-

Nagelhamnsviken (syd Obbola):
(Sökte 3 arter slamkrypor; negativt)

Vindeln; Puckdalen [S]:
älvstarr massvis längs hela bottnen av ravinen
spädstarr några ex på tuvor vid bäcken
köseven få ex. [+ videsparv]

Sävar; Rovsundet norr Rovångern. Udde med små skär 200 m N sommarstugeområdet Sävarskärsudden:
finnskräppa ca 50 ex på udden och på 2 skär utanför
krusskräppa (förväxlingsrisk !)
grönlandsgåsört, Potentilla anserina ssp. egedii
trubbnate
gropnate
ormtunga

21 juli

Skellefteå; 10 km ost, 2 km N. Fursviken, kör mot skjutbana, naturreservatet Kalkstenstjärn, (tältade här), 150 m OSO östra tjärnspetsen:
finnros stort bestånd över 1/2 ha, överblommad [markerat på nat.res.skylten]

Norrbotten

Piteå; Pitsund, 1 km väst Pite Havsbad (ta vägen mot "Norra stenarmen"), på sandstranden norr östra angöringen till f.d. vägfärjan:
bottenviksmalört ca 10 stora ex

Piteå; Pite djuphamn (på Sör-Haraholmen):
späd ögontröst täml. allm. på kulturmark i Norrland
bottenviksmalört
norsk fingerört, Potentilla norvegica spp. norvegica
nordbaldersbrå, Matricaria maritima ssp. subpolaris
(sökte blålupin, Lupinus angustifolius)
Piteå; Lövholmens pappersbruk (ASSI), utfyllnad österut [K]:
brunbaldersbrå, Matricaria maritima ssp. phaeocephala 1 ex

Piteå; Munksund, 700 m S om "kapellet" (finns inget i Munksund), trol. avses EFS-kyrkan [K]:
(sökte bergros, Rosa pendulina. Trol. utgången)

Piteå; stora grustaget mittemot (öster om) Skuthamn:
(sökte bergsros)

Hortlax; Grundvik (liten by SO Hortlax). 500 m NV vägkorsningen i Grundvik, följ Grevsätervägen, i vägkanten utanför gult hus till höger [K]:
lupinväppling, Thermopsis montana rikligt

Hortlax; SO Hemmingsmark, grustag 1,1 km NV Kälen:
(sökte praktbetonika)

Piteå; Öjebyn (NV Piteå), Hedens industriområde, utanför entrén till Skanska Prefab:
kvastspirea

Piteå; Bredviksberget (NV Piteå), mot Lulå, väst E4, ta vänster mot "sopstation" [S]:
gråslide, Aconogonon weyrichii 1 litet bestånd (ny för Sverige)
klippfibbla, Hieracium grupp Oreadea på toppen av Bredviksberget (utsiktsplats)

Piteå; grustag NV om Heden, vid Gamla Älvsbyvägen:
ängsvide

22 juli

Gammelstad; 7 km SO Bensbyn (ta "skärgårdsvägen"), Mulön:
kärrvial massförekomst
grönlandsgåsört
bottnisk agnsäv, Eleocharis uniglumis var. fennica
klapperstarr enstaka småtuvor
norskstarr enstaka
norrlandsstarr "typ österbottenstarr" uppgiven av Stefan Lithner
klapperögontröst
strandögontröst uppgiven av Stefan Lithner, trol. avses klapperögontröst, som ej nämns i äldre floror.
gultåtel
gräsnate
krypven, Agrostis stolonifera var. bottnica

Gammelstad; Brändön (NO G.):
slidnate flera ex ilandflutna i hamnen, 1 ilandflutet blommande ex 100 m västerut.

Råneå; Kängsön, campingplats: (sökte ävjepilört och slamkrypor. Ingen bra biotop)
Töre; Töre älvs mynning:
hänggräs 100 m ut från E4an på norra älvstranden, ej i blom
(sökte ävjepilört, strandförgätmigej på södra stranden, för högt vattenstånd ?)
(Även här var trubbpilbladen smalbladiga med killik bas. Är detta en särskild form eller en mellanform med pilblad ?)

Kollade 2 lokaler för hänggräs ytterligare, men båda svårtillgängliga:
Grönviken längst in i Vånafjärden, vid E4
Öst Säivis skola

Nederkalix; 1 km NO Nyborg, Hästholmen [S]:
ävjepilört 4 ex på två närbelägna lokaler
strandögontröst
trubbpilblad (långsmala, spetsiga formen)
slamkrypa/nordslamkrypa riklig på 2 meters djup, en del i blom, Båda arterna bestämdes här 1994 (Lithner et.al.)

Seskarö , sydöstspetsen söder om Tromsöbadet [S]
strandögontröst
klapperögontröst
strandviva ca 50 överbl. ex. vid sydöstspetsen
havtorn
strandveronika
strandstarr
strandkrypa
gultåtel
kärrvial allm som vanligt

23 juli

Kukkolaforsen , rastplats ca 2 km söder om:
styvsenap

Karl Gustav; Karungi:
trubbpilblad typiska ex äntligen (långsmala men med pillik bas, blmr ok)

Karl Gustav; väst Karungi, nära Haara, nybyggd vägbro:
(sökte dikesven, Agrostis exarata förgäves, Mora Aronsson hittade senare ett ex här)
radgräs 20 ex Ej rapporterad tidigare från lokalen, ej hittad av Mora i augusti.
hårdsvingel
ängsgröe
vildtimotej
rödven
kärrkavle
myrtåg
norsk fingerört
strandveronika

Nedertorneå; Vuono [S]:
sökte ryssnarv förgäves här 22/7 och 23/7
nordruta
Lokalen för ryssnarv är en glänta nära E4, området var kalhugget och nygallrat i år, Mora Aronsson sökte den förgäves även 1994. Finns nu troligen bara kvar på Katanga och andra öar vid Finska gränsen.

Nedertorneå; Vuono småbåtshamn, strandkärr söder om:
(finnstjärnblomma Stellaria palustris var. fennica möjl. 1 ex bland otypiska former av kärrstjärnblomma (tveksam var.)

Pello [S]:
rysskörvel ett bestånd vid vägkorsning

Pajala:
Personalen i Shell-macken hjälpte mig att hitta lokalangivelsen för finnmyrten. Den låg tyvärr flera kilometer från närmsta väg i myrterräng vid en sjö, Ruonajärvi, ca 1 mil norrut. Ströks ur programmet.

Pajala, Peräjävuoma några mil västerut, gungflymyr:
vitstarr
strängstarr
blåsstarr
ängsvide, Salix starkeana ssp. starkeana
finnvide, S. s. ssp. cinerascens
lappvide
odonvide

Del 2 fortsätter på ny sida

Tillbaka till exkursions-sidan


Page created 11 November 1997, updated 6 December 1997.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.