Fortsättning av Norrland-95-exkursion:

Lule Lappmark

Masugnsbyn [S]:
lappelm längs vägen in till Bruksgården
finbräken NV masugnsskorstenen i kanten av brottet, vid Dryas-hed i granskog (!)
brunbräken
grönbräken
tuvstarr

Vittangi [S];
lappblågull mycket riklig i igenvuxen vall snett emot OK-mack, S en motionsslinga

(Tältade vid sjö syd Vittangi)

24 juli

lämmelstarr
hirsstarr
myggstarr
sumpstarr
lappull, Eriophorum russeolum ssp. rufescens (I Lid 1994 E. russeolum x scheuchzeri )
norrlandsarv

Svappavaara, strax öster om:
repestarr
strängstarr

Torne Lappmark

ABISKO-OMRÅDET
Rensjön, strax söder Torneträsk [S]:
nålstarr
rundstarr
tågstarr
glansstarr
slakstarr 1 tuva
sumpstarr
storkårel, Erysimum cheiranthoides ssp. altum vid västra stationsväggen

Bergfors:
(sökte venhavre vid Nakerätno)
fjällhavre
nordmyskgräs, Hierocloë hirta ssp. arctica
rostull
fjällvårbrodd, Anthoxanthum odoratum ssp. alpinum

8 km vandring fram- och tillbaka från Torneträsk station till Nakerätnos mynning: (där venhavre skulle vara riklig, fann ingen)

25 juli

Stenbacken-Louvare (vandring ca 10 km):
lapprör
fjällmyskgräs
fjällfryle
lappblågull 1 ex i Salix-snår vid liten sjö på ca 700 m

Louvare (huvudformad topp på Loubaktes NO-sida):
fjällarnika riklig
lappgentiana
lappfingerört
mossljung
kantljung
purpurbräcka
knoppbräcka
snöbräcka
tuvbräcka
fjällbräsma
isranunkel
fjällarv (ssp alpinum ), kal fjällarv (ssp glabratum ), ullig fjällarv (ssp lanatum )
polargröe, Poa arctica, trol. ssp. caespitans , tuvgröe (snårigt underartkomplex)
blågröe
groddlummer, Huperzia selago ssp. arctica

Abisko turiststation, framför matsalen i gräsmatta nära eldstad:
mångfingeört (naturaliserad)
blekgentiana (naturaliserad)
sibirisk vallmo (naturaliserad)

Abiskojokk:
dvärghällebräken 2 ex
fjällhällebräken
fjällklocka

26 juli

Kopparåsen - Låktatjåkka , upp till sjö "902" (= m.ö.h.) längs Raikenjira och ner längs jokken 1 km västerut [S]:
smalfräken
trådfräken
sotstarr, Carex fuliginosa ssp. misandra
klippstarr
dvärgstarr på översilningsmark öst sjö 902
tuvnarv på vindblotta norr sjö 902
(sökte egentligen dvärgnarv här)
lappkattfot
korallrot
dvärglummer
fjälltätört
dvärgtätört
sätervide
snöbräcka
spädbräcka
liten smörblomma, Ranunculus acris ssp pumila riklig vid norra stranden av sjö 902
polarbräsma
norddaggkåpa i videsnår ovanför Kopparåsen
fjällgröe Poa alpina f. vivipara
härjedalsgröe, Poa x. herjedalica trol. även denna
fjällmaskrosor Taraxacum sect. Crocea
purpurbräcka
bergdraba
blekdraba ovanför sjö 902
Håriga kanter på kapseln enda säkra karaktären, kronbladets bredd ej säker enl. Reidar Elven, som efter genomgång av herbarier funnit den längs hela fjällkedjan, alltså vanligare än man tidigare trott.
lappdraba
isdraba
(Dusch, bastu & rödingmiddag på Hotell Lapplandia satt fint)

27 juli

Riksgränsfjället [S]:
kolstarr ovanför lavinskyddstunneln vid norska gränsen (svårfunnen...)
nordrönn, Sorbus aucuparia ssp. glabrata

Njulla , ovanför xxx:
lappyxne, Platanthera obtusata ssp. oligantha ca 10ex på fjällheden nära trädgränsen

Låktatjåkka igen [S]:
dvärgyxne riklig på Dryas-kulle alldeles O tredelat vattenfall 500 m ovanför Kopparåsens station
isstarr samma lokal
svartstarr, hårstarr

Abisko Östra - Paddus:
huvudstarr på myr
dystarr "
nordstarr "
renstarr "
nålstarr längs stigen
hårstarr "
borstarr "
fjällstarr " Carex norvegica ssp. norvegica
lämmelstarr "
fjällodon, Vaccinum uliginosum ssp. microphyllum

Paddus:
fjällbräcka
tuvbräcka
knoppbräcka
klippfingerört
brunbinka, Erigeron acer ssp. politus
fjällbinka, E. uniflorus ssp. uniflorus
blågröe
fjällgentiana
lappgentiana
grönkulla
myrull myr ovanför Abisko Ö.
brudsporre "

28 juli

Bergfors igen, Ridenjira [S]:
venhavre 1 rugge med ca 10 strån, varav 4 med ax på sockel av sälg, 1 m över vattnet, gammal snitsel

Körde >1000 km (väg 45) till Härjedalen 9.00-23.00

Härjedalen

29 juli

Bruksvallarna , glesbevuxen plan vid camping, 20 m från Ljusnan [S]:
brokstarr 100-tals blommande plantor
borststarr
ängsgentiana
knagglestarr
gullbräcka
fjällögontröst
späd ögontröst

Rockvallen, extremrikkärr ovanför p-plats [S]:
fleraxig sävstarr flera små bestånd, vid små bäckar
starrarter; glans, knaggle, hirs, sved, nål, borst, hår
bruntåg
ängsmyskgräs, Hierocloë odorata ssp. odorata
grönkulla
lappnycklar
Jungfru Marie nycklar
brudsporre
gullspira överbl.
kärrfibbla
norsknoppa
stennarv

Flatruet (Sveriges högst belägna väg, 974,82 m.ö.h.)

Ljungdalen , nära pensionat Helags:
bergros, Rosa pendulina

Mittådalen:
(sökte jämtlandsmaskros, Taraxacum crocodes, 10 min. vid Mittån)

Ljusnedal ; 500 m söder Dalås, vid sjöstrand på golfbana:
jämstarr
knagglestarr

Hamrafjället , stig genom ängsbjörkskog med högörter:
stormhatt
torta
midsommarblomster
vityxne, Leocorchis albida ssp. albida ca 10 högvuxna ex
skogsnycklar
brudsporre
grönkulla
ögontröstar trol. sågs vanlig, späd & Troms- dock är karaktärerna för Troms- ej särskilt entydiga

Hamrafjället , flera rikkärr nedanför Hamrafjället vid väg 84:
Ungefär samma arter som vid Rockvallen

Hamraliften:
vitsippsranunkel

Fjellnes Högfjällshotell, vägdiket väst om:
svärdtåg Juncus ensifolius var. ensifolius

Körde bil upp längs skidspåret (!!!) mot Gröndalen från Fjällnäs, upp till 900 m:
Sökte förgäves efter "hjärtstenen" som skulle markera riktning till purpurgentiana
Tältade här (bland mygg, knott & svidknott), trevligare i mars-94 (då var det 2 m snö, men inga mygg)

30 juli

Kollade kärr & bäckar mellan Fjällnäs - Funäsdalen:
(sökte myrstarr)
lappnycklar
blodnycklar
ängsnycklar
starrar: blek, huvud, stylt, tagg, tråd-
källdunört
kvastfibbla

Tännäs (Sveriges högst belägna kyrka (650 m.ö.h.) i högst belägna kyrkby)

Tännäs ; Högvålen (Sveriges högst belägna by, 830 m.ö.h.):
sallatfibbla (i knopp)

Värmland

Tabergs herrgård vid Nordmarkbergets gruvområde
(sökte vågbladig daggkåpa i vägkorsning)
rikligt med daggkåpor, mest ängs-

Änggrufvornas station , 5 km N Filipstad [S]:
blågull
rönnspirea
ryssglim 40 tuvor på 20 x 30 m
Troligen inkommen med järnvägen under intensivaste skedet 1900-1925, jvg nerlagd 1954, spåren uppbrutna 1975. Funnen av Filipstads Bot. Klubb 1993.


Källor / referenslitteratur:
Databasen "Nordens Flora" (Rune Svensson/Erling Jirle)
Kartkopior från Mora Aronsson via Jan-Thomas Johansson via Rune S !
Fax från Stefan Lithner (ett stort tack för de detaljerade vägbeskrivningarna)
Uppgifter från Anders Jönsson via Rune S. (per telefon)
Deltagare i SBFs botanikkurs i Abisko (tips av Mora Aronsson m.fl.)
Ångermanlands flora (Mascher, J. W., 1990)
Härjedalens flora (Danielsson, B., 1994)
Den Nordiska Floran (Mossberg, B. et.al., 1992)
Norsk Svensk Finsk Flora (Lid, J., 1985)
Norsk Flora (Lid, J. & Lid, D. T., 1994)
Nordisk Fjällflora (Nilsson, Ö., 1986)


Page created 11 November 1997, updated 6 December 1997.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka till exkursions-sidan