Västsverigeexpeditionen 1994 (Erling Jirle & Rune Svensson)

40 lokaler, 180 mil, 5 dagar. Högsta temp: +34 C Göteborg 26/7.
Inledde expeditionen med att bunkra øl i Helsingør.

25 juli

HALLAND

Halmstad hamn (östra). Turbingatan.
Sökte kvarnfingerört vid hamnskräppan (4 hamnskräppor kvar, men hittade ingen k.)
Norsk fingerört allmän, sannolikt ssp. norvegica.
Ängsgroblad (ssp. winteri ).

Skärsjön vid gården Karlsvik
Guldklubba (minst 15 ex på sandrevel och ute i vattnet. Ökar)

Varbergs station
Längs nätstaketet vid spåret vid första perrongen framför stationen:
kalvnos, vitblommiga. Massvis längs en sträcka på 100 m.

Morups Tånge. Bland småsten på sandstranden S fyren
Sandmålla (> 10 ex, vissa betade)

(Tältade vid Morups Tånge)

26 juli

Gettterön. Nya fågelstationen
Sökte Senecio cannabifolius nedanför den nyuppförda fågelstationen.

Tjolöholms slott
Naturstigen "Berguven" På baksidan av ett rhododendronsnår ett litet bestånd av:
Dennstaedtia punctilobula [Michx] T. Moore
(Denna Nordamerikanska ormbunke har kommit in 1955 (Hylander, Prima loca). Lokalen fick vi av en trädgårdstekniker vi träffade på som hade hört det från en f.d. trädgårdsmästare som varit med på en botanisk exkursion 1956 !).
Häggmispel

VÄSTERGÖTLAND

Göteborg. Vallgraven och Fattighusån.
Sveriges enda bestånd av knölnate skall växa här. Tidigare fanns den i Fattighusån, men efter muddring försvann den härifrån (Calluna 1993). Denna sommar hade Fattighusån klart vatten och mycket vattenväxter; trådnate, pilblad, vattenpest.
Men ingen knölnate kunde hittas.
Vallgraven däremot, där enl. uppg. Anders Jönsson såg knölnate 1993 (nedanför Trädgårdsföreningen), var grumlig och så gott som vegetationsfri. Såg inte ut att kunna hysa någon knölnate.

Observatoriedammen vid Observatoriet. Slottsskogen, Göteborg.
Elodea ernstii skulle finnas i den lilla dammen. Utgången eller fel damm ?.

Dammar mellan Holms industriområde och Holms gård, Tuve sn (Hisingen)
Spetsnate

Jordfallsbron (S. Bohus fästning). Östra stranden av Göta älv nedanför Eka Nobels industriområde.
smal vattenpest (på en meters djup)
vattenstånds (flera bestånd i vassen)

(Intog en en god lunch på en krog i Kungälv: Havskatt med stuvad majs).

BOHUSLÄN

S. Kode. Mellan Ingetorps golfbana och motorvägen (E6an)
blekspirea

Svartedalens naturreservat
Sökte förgäves hedjohannesört på 2 lokaler (N om sjön Ålevatten och vid Eggdalssjön)
kärrspira sspl. palustris
grönstarr

TJÖRN
Bäckeviken
Ta vänster mot "Bäckevik 2" på vägen mot Rönnäng. Kör till Bäckeviksvägen 23 (längst upp). Gå in 25 m snett till vänster bakom huset (prata med husägaren först):

järnek (snyggt träd, ca 4 m högt. Troligen Sveriges enda vilda ex. Inhägnat, gallrat runt om för att ge mer ljus till järneken.)

Linnerviken (badplatsen) vid Kyrkesund
ängsstarr
Gott om bergsskrevor med myrvegetation (Juncus, Carex, pors, odon, Salix, ljung) men Jungfru Marie nycklar ssp. ericetorum kunde inte hittas.
Div. björnbär insamlade, bl.a. Västkustbjörnbär, Rubus norvegicus (under best.)

(Tältade på Tjörn)

27 juli

SKAFTÖLANDET
Fiskebäckskil
Kaptensgatan
grenbingel
krypoxalis
vildpersilja

Gåsevik (300 m SV Kristinebergs gård)
strandstarr
saltstarr
glesstarr
plattstarr
svartoxbär
kärrspira
kärrtörel
saltgräs
revigt saltgräs
syltåg (riklig på markväg)

Gröter äng, 1000 m SV Gåsevik
bågstarr (vid viken Sörhålet)
blågrå kvickrot (ssp. arenosus )
Jungfru Marie nycklar
ängsnycklar
pimpinellros (vildväxande)
jordtistel (forma caulescens , med förlängd stjälk)

Kilen (Fiskebäckskilsvikens innersta del)
styv glasört (mattbildande runt grunda hålor i vattnet)
glasört
strandnarv
saltmålla
Kamtjchatkaros (inre delen av båtuppläggningsplatsen)

Islandsberg
norskoxel (på bergknallen närmst stora vägen)
styv glasört (östligaste inre viken av Vårbofjärden)

(Åt pyttipanna på Grundsunds restaurang)

Ösö (OSO Grundsund)
Nära sydvästligaste udden (med vitt betongkummel), mittemot de små kobbarna Bönan och Ärtan, vid basen av en lång klyfta:
prickstarr (6 tuvor längs 20 m)
hirsstarr
vårstarr

Evensås skola
Mittemot gula huset (lärarbostaden?), vid bom-väg:
Orustbjörnbär (små ljusgröna blad, böjd spets på mittbladet, olikstora taggar)

(slut på Skaftölandet)
Bro. Vid gården under "ättestupan"
Nordbjörnbär

Näverkärret, längst ut på Härnäset
Naturreservat. Gå från stigen genom skogen mot Kvarnviken.
Sökte förgäves Stor svalört (ssp. fertilis ) (inkommen från ?norra Jylland)
luktsmåborre
hårnating (vid havsvik ute vid stora vägen)

Bovallsstrand
Dinglevägen (exakt lokal anges ej). Mellan och framför några stora stenblock ett lågvuxet, till hälften visset ex av;
portlaksmålla (enda i Sverige)

Håby, Q8-macken
Mellan utställningscentrat och ett litet lusthus på bergknalle, i slänten:
gråmalva
(Tältade på gravfältet SO Håby)

28 juli

Bräcke skaljordsbankar vid Uddevalla
kalkdån (riklig)
väddklint forma flora alba

VÄSTERGÖTLAND

Besökte den riksbekanta Shellmacken i Sollebrunn med antik Shellmack och veteranbilar.
Stor skogsbrand norrut under bekämpning.
Kakorgie på Café Orion i Alingsås, Sveriges fiktätaste stad.

Yxnås naturreservat, N. Kärtared, NO Alingsås
I långhalmsrågfält vid torpet Brännåsen:
råglosta
åkerspärgel
höstskallra (ssp. serotinus )
åkerskallra (ssp. apterus ) (frön helt utan vingkant, ngt mindre blmr)

I linåkern (5 x 5 m):
linsnärja
lindådra
jättespärgel (var. maxima )

Gott om överblommade ärtväxter, t.ex. vippärt, längs stigarna

Mölarps kvarn, 1 km S Fristad
Ute på ön Mölarp i Viskan, slåtteräng:
silvertistel, Carlina acaulis , 14 plantor, upptäckt 1965
lentåtel

Forshem sn, O Kinnekulle
sökte förgäves svedjenäva på 3 lokaler N Österängs gods (hittade dock ej Slättemossen, den bästa lokalen, med 400 ex 1993, beräknat antal 1994 200 ex, enl. Calluna 1/94. Detaljerade lokalangivelser i Calluna 1/94).

grå ögontröst på skogsväg vid lokal 5, övernattade här.

29 juli

KINNEKULLE
Högkullen
Sökte nickstarr på diabashällar runt utsiktstornet och i nordbranten.

Slalombacken, fårbetad björkhage nedanför
norsk daggkåpa (blad)
glatt daggkåpa
sammetsdaggkåpa
valldaggkåpa

Österplana hed
spåtistel ssp. vulgaris
sökte backmåra ssp. vestgothicum (västgötamåra)

BILLINGEN
NV Lerdala, SO St. Bjursjön
Fjärde försöket på svedjenäva
liten blåklocka forma flora alba

Jättadals naturreservat vid Öglunda kyrka
balkanbolltistel
sökte backmåra ssp. vestgothicum (västgötamåra)

Blängsmossen, SV-dråget
dytåg
dystarr
vitag
flaskstarr
stjärnstarr
sökte nickstarr mellan P-platsen (vid Åsbacken, radioantenn) och mossen

Ransberg. Lunnekullen.
sökte parkstånds

Naturreservatet Gorsan, 3 km S Folkabo, Valstad sn (mycket svårt att hitta, fråga!, ej skyltat) Ett fint kalkkärr med järnockrapölar, spångat.

myrbräckan utgången
kärrknipprot
slåtterblomma
ängsnycklar
blekvide

(Tältade på fält vid Vartoftas fågelsjö. Grillparty kl. 23.15)

30 juli

Naturreservatet Sjöängen (ej skyltat), 100 m NV Lövgården , O Vartofta, Slöta sn
myrbräcka (minst 1000 blommande ex. Troligen enda förekomsten i Götaland)
slåtterblomma
ängsnycklar
axag
kärrspira

Naturrservatet Tranhult, vid Viskadalens folkhögskola, N Seglora
Sökte rosenglim i den nya traktorvägen uppför branten mitt i reservatet.
Page created 11 November 1997, updated 12 March 2000.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka till exkursionslistan