Gotland 1998

Kortfattad rapport från Gotlandsresa sammanställd av Rune Svensson.
Intressanta arter som setts av mig eller deltagare under exkursionen 980724 - 980801.
(Deltagare; Björn Aldén, Arne Emanuelsson, Karl-Ewert Flink, Bertil Hylmö, Bertil Nosslin, Bo-Göran Johansson, Jan Thomas Johansson, Torbjörn Lindell, Rune Svensson.)

Intressanta fynd;

Sambucus elbulus , sommarfläder, Döderhults trafikplats, Oskarshamn.
Gunnera magellanica , krypgunnera, spridd från odling i SO-hörnet stadsparken, Oskarshamn.
Verbascum virgatum , glandelkungsljus, ca 50 ex på Grimskallens hamnområde, Oskarshamn.
Tragopogon porrifolius , äkta haverrot, utanför trädgård i Binge, Dalhem.
Petrorhagia saxifraga , klippnejlika, omedelbart S gravfältet 250 m NO kyrkan, Fole.
Viscum album , mistel vid Mistelvägens slut uppe i en Populus x berolinensis, Tingstäde.
Centhaurea cheiranthiifolia , gul kamklint, torräng stax NO kyrkan, Tingstäde.
Silene viscosa , klibbglim, N-sidan udden Norra Gattet, Fleringe.
Vitis vinifera , vin, Brucebo-reservatet O fornborgen, Visby.
Gymnocarpium robertianum , kalkbräken, vid stigen vid mellersta ingången till Bruceboreservatet, Visby
Rorippa microphylla x nasturtium-aquaticum , i bäckar i Bruceboreservatet, Visby.
Darmera peltata , sköldbräcka, Kohlens kvarn i bäckravin N campingplatsen , Visby.
Centranthus ruber , pipört, vid P-platsen NO Snäck, Visby.
Syringia josikaea , ungersk syren, odlingsrest strax N vägen Stora Torneqvior, Visby.
Populus tristis, sorgpoppel, O bäck i Petarve, Sanda.
Salvia pratensis , ängssalvia, torräng O strandvägen 1,5 km VSV Mulde, Klinte.
Salvia xsylvestris , skogssalvia, i och vidskeppssättningen i Gannarve, Fröjel.
Sedum fosterianum , tofsfetknopp, vägdike 850 m VSV kyrkan, Sundre.
Salvia argentea, silversalvia, ett 30 m NO kvarnen O Skoge, Sundre.
Populus simomii , kinesisk poppel, vid vägen ca 150 m N Djaupdy, När.
Dianthus "cruentus" , Svartdal på äng S vägen, Gammelgarn.
Pimpinella major , stor bockrot, vid väg "8" sockerbruksparken, Roma.
Cotoneaster scandinavicus , rött oxbär, S galgen Galgberget, Visby.
Cotoneaster bullatus , rynkoxbär, S galgen Galgberget, Visby.
Cotoneaster divericatus , spärroxbär, S galgen Galgberget, Visby.
Cotoneaster canescens , alvaroxbär, i talldungen vid Ölbäck, Endre.
Sorbus aria , vitoxel, S galgen Galgberget, Visby
Sorbus rupicola , klippoxel, S galgen Galgberget, Visby.
Sorbus graeca , balkanoxel, S galgen Galgberget, Visby.
Verbascum lychnitis , grenigt kungsljus, SO galgen Galgberget, Visby.
Artemisia rupestris , stenmalört, ca 400 m NO Ölbäck, Endre.
Sorbus austriaca , vid P-plats vid färjeterminalen, Visby.
Falcaria vulgaris , skärblad, grässlänt mittemot färjeterminalen, Visby.
Marrubium vulgare , kransborre, kvarnen Plågans S-sida, Visby.
Cuscuta epithymum , ljungsnärja, strandäng S Gnisvärds fiskeläge, Tofta.
Epipactis phyllanhes, kal knipprot, sandig tallskog SO Gnisvärds fiskeläge, Tofta.
Leonurus crdiaca , hjärtstilla, P-plats i stugområde SO Gnisvärds fiskeläge, Tofta.
Polygonum oxyspermum , näbbtrampört, ca 40 ex vid Ireåns mynning, Hangvar.
Inula ensifolia , svärdkrissla, vid reservatsparkeringen N Stigmyr, Hangvar.
Inula ensifolia x salicina , vid reservatsparkeringen N Stigmyr, Hangvar.
Fumana procumbens , gotlandssolvända, vid reservatsparkeringen N Stigmyr, Hangvar.
Euphrasia stricta var. gotlandica , vätögontröst, ca 200 m V reservatsparkeringen N Stigmyr, Hangvar.
Pastinaca sativa var. silvestris , vildpalsternacka, längs landsvägen V Fleringe.
Ranunculus polyanthemos ssp. nemorosus , skogssmörblomma, längs landsvägen V Fleringe.
Galeopsis angustifolia , kalkdån, vid militärmaster SO Ar, Fleringe.
Sorbus teodoril , avarönn, längs vägen vid Fifang, Fårö.
Sorbus " meinichii " , fagerrönn, ca 100 m N SV-ligaste boningshuset, Bunge.
Mercualis annua , grenbingel, hamnen i Kyllaj, Hellvi.
Potamogeton coloratus , källnate, Marsängen i pöl N vägenstrax innanför skjutfältsområdet, Tofta.
Juncus subnodulosus , trubbtåg, vägkant vid Marsängen, Tofta.
Galium rotundifolium , gotlandsmåra, i skog vid Nyrevsudde, Tofta.
Ranunculus acris ssp. friesianus , parksmörblomma, omedelbart N gården Nyggårds, Västerhejde.
Bunium bulbocastrum , jordkastanj, vid stora vägen ca 150 m NV Nygårds, Västerhejde.
Festuca heterophylla , skuggsvingel, ca 50 m O väg "8" i sockerbruksparken , Roma.
Potentilla recta , styv fingerört, torrbacke ca 200 m NO hamnen, Gammelgarn.
Sorbus latifolia , bergoxel, P-platsen på Klinteberget och V-ut, Klinte.
Carex viridula var. bergrotii, ävjestarr, N-spetsen av Hoxelmyr, Klinte.
Pedicularis palustris ssp. opsiantha , höstspira, N-spetsen av Hoxelmyr, Klinte.
Carex lepidocarpa ssp. jemtlandica, , jämtstarr, Juvesvät i SO-hörnet, Garde.
Senecio jacobea ssp. gotlandicus , alvarstånds, ca 50 m SO fyrvägskorset SO Kauparve, Hejde.
Euphrasia salisburgensis var. schoenicola , brun ögontröst, N russparksparkering i källmyr, Gerum.
Vulpia bromoides , ekorrsvingel, sandigt campingområde på höjden ca 100 m N affären Bysaren, Tofta.
Scandix pecten-veneris , nålkörvel, i rågåker nära stranden 800 m NNV kyrkan, Fröjel.
Rumex scutatus , sköldsyra, hällmarksområde ovan landborgskanten N Säves väg 13 strax S Snäck, Visby.
Ptilostemon afer , elfenbenstistel, hällmarksområde ca 100m S "militärmaster" strax S om ovanstående lokal, Visby.
Anemone patens, nipsippa, Tjängdarve O landsvägen S stora sandtaget, Träkumla.
Trifolium alpestre, a lpklöver, S Djuplunde markväg vid kraftledning S sågverk, Västerhejde.
Mentha x gentilis nv 'submascula' , gotländsk ädelmynta, åkerkant ca 200 m NV Follingbohus, Follingbo.
Teucrium botrys , druvgamander, gammalt grustag innan Kyllaj, Hellvi.
Arabis planisiqua, gotlandstrav, ca 1 km OSO Kulstäde i 2 diken, Vall.
Cotoneaster laetevirens, ljusbladigt oxbär, Acklunds kulle, Stenkumla.
Phyteuma spicatum ssp. coeruleum, blekrapunkel, N Nygårds, Västerhejde.
Campanula alliarifolia, hjärtklocka, N kyrkan , Gammelgarn.
Mulgedium tatarica, sandsallat, Sjaustru hamn, Gammelgarn.
Ranunculus ophioglossifolius, gotlandsranunkel, NO Sjaustru hamn, Gammelgarn.
Aenaria gothica, kalknarv, NO Sjaustru hamn, Gammelgarn.
Milium vernale, sandbrodd, gräsmark ca 400 m N kyrkan, Vamlingbo.
Ceratochloa sitchensis, sloklosta, 50 m N utflödet Paviken i landsvägskant, Västergarn.
Prunella laciniata, flikbrunört, bland enbuskar bland sommarstugor 700 m SV Bondarve, Burs.
Phyteuma spicatum ssp. spicatum, vitrapunkel, vid väg 8 i sockerbruksparken, Roma.
Galium pumilum, parlmåra, vid väg 8 i sockerbruksparken, Roma.
Tanacetum corymbosum , renfanekrage, vid väg 8 i sockerbruksparken, Roma.
Nonea versicolor, nonnea, Annelunds gamla handelsträdgård SV Flygterminalen,,Visby.
Tragopogon dubius, stor haverrot hällmark och skräpmark runt Bingers kvarn, Visby.
Tragopogon crocifolius, gotländsk haverrot, hällmark och skräpmark runt Bingers kvarn, Visby.
Oxytropis pilosa, luddvedel , N-ändan av talldungen vid Ölbäcksreservatet, Endre.
Orobanche alba, timjansnyltrot, N-ändan av talldungen vid Ölbäcksreservatet, Endre.
Schiastophyllidum bifurcum, spetsfingerört,N P-platsen Holmuddens fyr, Fårö.
Vallerianella dentata , sommarklynne, rågåkrar NO Gnisvärd, Tofta.
Ranunculus arvensis , åkerranunkel, rågåkrar NO Gnisvärd, Tofta.
Ranunculus sardous , sydsmörblomma, rågåkrar NO Gnisvärd, Tofta.
Aphanes arvensis , jungfrukam, rågåkrar NO Gnisvärd, Tofta.
Consolidaregalis , riddarsporre, rågåkrar NO Gnisvärd, Tofta.
Odontites verna , åkerrödtoppa, rågåkrar NO Gnisvärd, Tofta.
Odontites vulgaris , rödtoppa, rågåkrar NO Gnisvärd, Tofta.
Alopecurus myosuroides , renkavle, rågåkrar NO Gnisvärd, Tofta.
Silene noctiflora , nattglim, rågåkrar NO Gnisvärd, Tofta.


Page created 16 Aug 1998.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka till exkursions-sidan