Själland 6 augusti 1993

Orensade rabatter vid Scandlines färjeterminal, Helsingör
hönshirs [sökt kamhirs], hårgängel, gullkrage, spikklubba var. stramonium , solros, nattskatta, ballongblomma
STORKØBENHAVN:
Lyngby Sø.
Parkerade på Kongshvilevej, skylt ner till Søstuen. 50 m åt vänster längs stranden, i vass:
bredbladigt pilblad, strålöga
övrigt runt sjön:
kopparröd häggmispel (vid Åmosen, mosse på norra stranden, även lokal för sydbläddra), sjögull, vattenmynta, röd näckros
Store Hareskov
skogsknipprot, [sökt Rubus cardiophyllos , enda lokal]
Søndersø vid Lille Værløse.
Parkera på rastplatsen vid Ballerupvejen, gå ner till huvudentrén till vattenverket. Grässlänt till höger utanför muren:
fin tofsäxing (?) (naturaliserad sedan 1871)
Hjortedam i Ermelunden, vid Klampenborgsvägen
I sydösthörnet av dammen, på trampad gyttja nära taggtrådsstaket
dvärgag (50 - 100 tuvor)
Gentofte Sø.
I rabatt 25 m NV sjöns nordände (mellan Brogårdsvej och sjön):
gråsenap
Gentofte Sø, Broback Mose
(150 m V sjön)
strandflenört, fyreggad johannesört, kransmynta
Charlottenlund, 250 m NV Danmarks Akvarium
Rubus pergratus
praktgulplister ssp. argentatum
Wiedesweltsgade 48-54, N. Botanisk Have
Parietaria pensylvanica (en väggört), kermesbär, P. esculenta
Færjehavn-Nord. Kattegattvejen 22 (vid korsningen mot Nordsøvej)
Utfyllnad österut. Gå ut till stranden vid ett skeppsvrak. I området sågs: stenkorsört, Senecio squalidens
, rosenkronill, höstgullris, lejongap, stockros, eldtorn, åkerkårel, kustruta, lingonoxbär, Atriplex sp., krypven
Frihavnen, Toldstationen vid Glückstadtvej
[sökte rysk sodaört, Salsola kali ruthernica ]
Fridtjof Nansens Plads, Østerbro (NV Kastellet)
kråkkrassing (N-änden av Hardangergade)
hamnkrassing (O-änden av Kastelsvej), gatkrassing
Korsningen Klerkegade - Adelgade (SV Kast.)
broddamarant Amaranthus deflexus (flera stora plantor vid husvägg)

7 augusti

Kalvebod Fælled, 100 m S Bella Center, Amager
Kanalvejens nordände, innanför grinden
slidsilja, krissla
F.d. Soyakagefabriken, Islands Brygge, Amager
(Importerade från Sydstaterna i USA när den var igång, därmed mängder av ruderater funna tidigare)
Asclepias syriaca (kæmpe-silkeplante), höstsolros, gråsenap, borstsenap, Capsicum sp.
DSB Lager (f.d. Toldkammeret), Vasbygade, Valby
portlak, lövbinda, trädgårdssallat, småhaverrot, blåmålla, strandfräne, alpslide (mittemot Scandiagade 17)
Lellinge, V. Køge
Kör in på Skovhusvænget, 100 m innan vägspärren, på höger sida, vid cykelbana:
Rubus ulmifolius
Lellinge, P-plats vid motorvägsöverfarten
ulltistel
Faxe kalkbakke (=kalkbrottet), Faxe
[Sökte fibblesnyltrot i västra slänten. Hittade värdväxten bitterfibbla. Utgången ?]
Rødvig
O. byn, ute på Korsnæb. På stranden nedanför klinten, nära en stig som går uppför klinten:
styv kvickrot. kål. (Uppe på klinten växer olika former av kvickrot och styv kvickrot ).
Sct. Peders kapel, NV. Præstø
strandmolke
Bækkeskov
Kör in på Bækkeskovstræde i Sct. Peders Kapel och följ vägen 1,5 km. Stanna vid skylten "Sølperup 1", gå ner 75 m till bron över bäcken (rött staket). Följ bäcken nerströms 100 m. Nedanför sydbrinken, i ett plant gyttjigt parti alldeles vid ån:
kustgullpudra (stort bestånd), mellanhäxört, sydlundarv, skogsknipprot
Bækkeskov
(fortsätt 2 km till från föreg. lokal):
? Karakåsbjörnbär (Rubus dasyphyllus ), lundelm, lundslok, skogsnarv

Møn

Ulvshale
(stranden nedan campingen)
spjutskråp (massvis), strandkvickrot, östersjörör x Ammocalamagrostis baltica , sandrör

8 augusti

Ekblandskogen på Ulvshale
pyramidbjörnbär R. pyramidalis
rundbladsbjörnbär R. vestitus (runda blad), R. egregius (tall-ek-skog), R. chlorothyros (kamhåriga bladnerver under), (på fårbetad enefälad (overdrev), fåtalig), vildlin, krypfloka, [sökte tyskoxel]
Møns Klint. Bokskogen ovanför Jydelejefald.
grön knipprot (4 ex), stornycklar, storsyssla, lagertibast, naverlönn, berberis, svart trolldruva, sårläka, jättefräken (nedanför Store Klints restaurang),
Busene, kalkbackar söder om Møns klint
esparsett, backtimjan var. rigidis
stånds, kustarun, vittåtel, klipplin
? slank gulmåra ssp. wirtgenii
Hårbølle (500 m O.)
praktnejlika (massvis)
Hårbølle Havn (pynt). Stranddynerna österut.
strandkvickrot x styv kvickrot, strandkvickrot, kvickrot, spjutskråp

Bogø

Bogø Skov
gårdsgroblad ssp. major
[sökt Rubus drejeri ]

Falster

Grustag 1 km O. Norra Vedby
[sökt sårmynta, Sideritis montana ]
Resle Skovby, V. Vålse
Strandvallen längst ut i SV, utanför vass o. damm
kustbaldersbrå, strandbeta, smal bandtång, [sökt spädklöver]
Stranden SV Vålse.
Kör ut via Egense till stranden. Söderut 75-100 m innanför stranden, på kobetad strandäng:
luddmålla (1000-tals ex, röda, längs 2-300 m), saltört, glasört,

9 augusti

Lolland

Majbølle gadekær
(liten damm mitt i byn)
[sökt knölnate. För mycket andmat ?]
Hunseby Strand, 4 km N. Hunseby, N. Maribo
På vägrenarna precis innan skogen närmst stranden:
guldkörvel
Skog mellan Tjennemarke och Nørreballe
Alldeles väst byn Sørup. Väg 291 går i sydkanten av skogen. Gå in mitt på 50 m till glänta och dike:
hårig kardvädd
Kramnitze hamn . Sänka mellan dammvallar 100 m NNO pumpstationen
rödmålla, kardvädd, douglasspirea, åkergroblad ssp. intermedia , [sökt druvmålla]
150 m V hamnen, 3 dammar med vass
[sökt druvmålla]
? kvickrot x strandkvickrot (sanddyner på strand)
badstranden V. Rødby Havn
? strandråg x strandkvickrot
Ålholms slott, SV. Nysted. Stranden söderut.
läkemalva (flera stora bestånd), lönnmålla, strandmolke, dansk munkhätta ssp. danica , nässelsnärja, [sökt strandloppört]
Sydsidan av Ørsudde, vid Tågense, O. Nysted
ängskorn, marrisp, strandnål, luddkrissla, engelsk skörbjuggsört, [sökt spädklöver på liten udde i kohage], (obs, sur markägare)
Skogen vid Fuglsang
dansk munkhätta ssp. danica
[sökt dansk stensöta]

Själland

Skog 3 km SO Næstved (stenindustri, grustag)
ölandskungsljus (20 ex)
Pederborg Korkvarefabrik, N. Sorø
Nerlagd sedan länge. Inget bra ruderatställe längre (200 medelhavsarter funna tidigare).
Holsteinborg, V. Næstved
Mitt på raksträckan på stenmur, 100 m från vit skylt som visar ingång till slottsparken:
dansk stensöta
Kalundborg. 400 m V. f.d. Kusthospitalet vid Strandvejen.
brunkrissla (i den branta klinten, högt upp)

Namngivning i huvudsak efter Mossberg 1992.
? = coll., ej det.
E. Jirle, Lund, 930810

Addendum.
Ölkonsumtion:
21 Dansk Dortmunder, 5 Fine Festival, 2 Elephant, 2 Giraf, 3 Neptun Krone kl. 3, 5 Tuborg Guld, 7 Tuborg Grøn, 6 Carlsberg Tivoli, 4 Carlsberg Pilsner, 1 Odense Lys Pils, 4 Carlsberg Stout.
Summa 60


Page created 11 November 1997, updated 6 December 1997.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka till exkursionslistan